Rezerwat Grabicz

0

Rezerwat przyrody Grabicz – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Kobyłka na południowo-wschodnim skraju miasta Kobyłka (powiat wołomiński, województwo mazowieckie). Utworzono go dla ochrony ostoi ptaków i ssaków.

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20) na powierzchni 29,34 ha. Rezerwat jest administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Drewnica i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Grabicz – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Kobyłka na południowo-wschodnim skraju miasta Kobyłka (powiat wołomiński, województwo mazowieckie). Utworzono go dla ochrony ostoi ptaków i ssaków.

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20) na powierzchni 29,34 ha. Rezerwat jest administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Drewnica i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Walory przyrodnicze

Rezerwat został stworzony w celu ochrony jeziora i otaczających terenów, będących ostoją wielu gatunków ptaków:

 • mewa śmieszka
 • perkoz zausznik
 • kokoszka wodna
 • błotniak stawowy
 • łabędzie
 • czaple

oraz ssaków, takich jak:

 • lis
 • łoś
 • sarna.

Krajobraz rezerwatu i jego szata roślinna są bardzo urozmaicone. Środkową część zajmuje płytki zbiornik wodny pochodzenia torfowiskowego o powierzchni 12,5 ha, z kępami i wysepkami porośniętymi roślinnością bagienną. Na powierzchni wody występują z rzadka:

 • grzybienie białe
 • żabieniec babka wodna
 • pałka szerokolistna
 • trzcina pospolita
 • kosaciec żółty
 • turzyca sztywna
 • rzepicha ziemnowodna

Pozostały teren w większości porośnięty jest lasem typu boru wilgotnego i świeżego z przewagą sosny, brzozy i osiki. W północnej części rezerwatu, w otoczeniu śródleśnych łąk, znajduje się mały zbiornik wodny. Krajobraz urozmaicają nadbrzeżne mszary turzycowe, kontrastujące jasnozielonym kolorem z brunatną wodą jeziora.

Zagrożenia

Ze względu na urozmaicony krajobraz i mnogość gniazdujących ptaków, rezerwat jest szczególnie chroniony od wszelkich zagrożeń, które stwarza bezpośrednie nieomal sąsiedztwo intensywnie urbanizujących się terenów. Płytkie zbiorniki wodne są niezwykle łatwe do osuszenia przez nierozważnie i zbyt blisko prowadzone prace ziemne. Obniżenie poziomu wód, a zatem likwidacja zbiornika, zniszczyłoby całą przyrodę rezerwatu i jego okolic.

Turystyka

Z uwagi na konieczność zapewnienia spokoju ptakom żerującym, odpoczywającym na przelotach i odbywającym lęgi, rezerwat został zamknięty dla ruchu turystycznego, z wyjątkiem drogi biegnącej wzdłuż zachodniej i południowej jego granicy. Został tam także wytyczony czerwony szlak rowerowy, który biegnie do pomnika przyrody – głazu narzutowego o nazwie "Głaz Edmunda".


Rezerwat Grabicz - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.