Świętokrzyskie - Szczyty

Strony

Góra Hałasa – szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 393 m n.p.m. należący do Pasma Dymińskiego. Na szczycie Góry Hałasa stoi dostrzegalnia przeciwpożarowa. Pod szczytem prowadzą: niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa, niebieska ścieżka rowerowa (bardzo trudna)
Świnia Góra (346 m n.p.m.) – leżące na wschodniej granicy Kielc, najwyższe, częściowo zalesione wzniesienie Wzgórz Szydłówkowskich. W wyrobiskach na południowo-wschodnim zboczu eksploatowano przed laty rudę żelaza i kwarcyty dolnodewońskie.
Góra Wymyślona – góra wysokości 415 m n.p.m. znajdująca się w Górach Świętokrzyskich, leżąca na czerwonym szlaku pomiędzy Łysicą a Radostową. Na jej szczycie można oglądać skały kambryjskiego piaskowca kwarcytowego. Z góry rozciąga się widok na Dolinę Wilkowską i Pasmo Klonowskie.
Dalnia (310 m n.p.m.) – częściowo zadrzewione (las sosnowo-brzozowy), położone na terenie Kielc wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, którego zbocza usiane są licznym głazami i wychodniami skalnymi. Przed laty eksploatowano tu rudę ołowiu (galena).
Góra Dobrzeszowska – wzniesienie o wysokości 367 m n.p.m., w Górach Świętokrzyskich, należące do Pasma Dobrzeszowskiego, wchodzące w skład rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Na starszych mapach zwane też Górą Langiewicza.
Radostowa – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w paśmie Łysogór, położony na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 451 m n.p.m.
Barania Góra – wzniesienie w Paśmie Oblęgorskim w Górach Świętokrzyskich, o wysokości 427 m n.p.m., od południa pocięte głębokimi wąwozami. Na szczycie znajduje się wieża triangulacyjna. Na południowych stokach góry usytuowany jest rezerwat przyrody Barania Góra.
Brusznia – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim. Położone na terenie Kielc, około 5 km od centrum miasta. Zbudowane jest z wapieni dewońskich. Niemal w całości porośnięte jest lasem z przewagą sosny. Na szczycie znajduje się charakterystyczny krzyż zwany harcerskim.
Trójeczna – szczyt w Paśmie Masłowskim, w Górach Świętokrzyskich, znajdujący się na wschód od Kostomłotów, w widłach Sufragańca i Sufragańczyka. Góra w całości porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą jodły. Jej południowe zbocze stanowi ścisły rezerwat leśny Sufraganiec.
Otrocz (375 m n.p.m.) – zalesione wzniesienie w Paśmie Daleszyckim Gór Świętokrzyskich. Na wschodnim zboczu góry znajduje sie kompleks narciarski. Przez szczyt przebiega szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa
Biała Góra (386m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Paśmie Masłowskim, w Górach Świętokrzyskich, leżący na północ od Kielc, a na zachód od Domaniówki. Po północno-wschodniej stronie góry przebiega czerwony szlak turystyczny im.
Góra Witosławska (491 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Jeleniowskim, Gór Świętokrzyskich. Porośnięty lasem jodłowo-bukowym. Na zachodnim stoku góry, od strony Szczytniaka, usytuowany jest rezerwat przyrody Małe Gołoborze.
Góra Chełmowa – szczyt (351 m n.p.m.) w Górach Świętokrzyskich, położony na północ od Nowej Słupi, w łuku rzek Pokrzywianki i Słupianki będący najwyższym wzniesieniem Pasma Pokrzywiańskiego. Góra zbudowana jest w głównej masie z jasnego piaskowca dolnodewońskiego pokrytego pokładami lessu.
Ciosowa (inna nazwa: Ciosowa Góra) – wzniesienie we Wzgórzach Tumlińskich o wysokości 365 m n.p.m.. Na południowym zboczu znajduje się odsłonięcie piaskowca triasowego, pozostałość po nieczynnym kamieniołomie, obecnie chronione jako pomnik przyrody nieożywionej.
Łysa Góra (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż) – szczyt o wysokości 594,3 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach.
Góra Perzowa – szczyt (396 m n.p.m.) znajdujący się w Paśmie Oblęgorskim, Gór Świętokrzyskich pomiędzy wsiami Kuźniaki i Hucisko.
Bukowa Góra – najwyższy szczyt w Paśmie Klonowskim w Górach Świętokrzyskich. Składa się z dwóch wierzchołków, o wysokości 484 i 465 (Cerle) m n.p.m. Jest zbudowany z piaskowców dewońskich. Porośnięty lasem jodłowo-bukowym.
Domaniówka – szczyt w Paśmie Masłowskim, w Górach Świętokrzyskich, zlokalizowany pomiędzy podkielecką Dąbrową a miejscowością Masłów Pierwszy. Górne partie Domaniówki porośnięte są lasem dębowym.
Zalasna (Mójecka) (321 m n.p.m.) – częściowo zalesione wzniesienie w Paśmie Dymińskim Gór Świętokrzyskich. Po wschodniej stronie góry wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego z Chęcin do Łagowa rozmieszczono stacje drogi krzyżowej kończącej się na szczycie, który jest dobrym punktem widokowym.

Strony