Warunki korzystania z serwisu

 1. Definicje

  KGNET – firma KGNET z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Tarnogórskiej 4

  Regulamin – niniejszy dokument.

  Serwis – internetowy serwis społecznościowo-informacyjny, którego właścicielem jest KGNET, dostępny pod dowolnym adresem internetowym należącym do KGNET, w szczególności pod adresem www.dioblina.eu.

  Usługi – pakiet usług świadczonych droga elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący dowolną usługę świadczoną za pomocą Serwisu i wynikającą z jego funkcjonalności.

  Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia), która zaakceptowała Regulamin i/lub korzystająca z jakiejkolwiek usługi dostępniej za pośrednictwem Serwisu.

  Konto / Konto Użytkownika - jest to wydzielona na serwerze KGNET przestrzeń dyskowa, nierozłącznie związana z unikalnym identyfikatorem (Nick) i hasłem oraz zbiorem funkcjonalności, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu - w szczególności:

  • Zarządza zawartością Profilu użytkownika.
  • Wprowadza, modyfikuje i usuwa swoje dane osobowe.
  • Komunikuje się z innymi Użytkownikami.
  • Zarządza ustawieniami konfiguracyjnymi oraz usługami dostępnymi za pośrednictwem Konta.

  Profil / Profil Użytkownika – wydzielona część Serwisu, umożliwiająca prezentację, przechowywanie i kreację publicznie dostępnych informacji, utworów, danych i innych elementów związanych z osobą Użytkownika, której zawartość dobrowolnie i samodzielnie określa Użytkownik.

  Nick / Nazwa Użytkownika - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, wybrana przez niego na etapie zakładania (rejestracji) Konta Użytkownika.

  Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a KGNET na warunkach określonych przez Regulamin, której przedmiotem jest korzystanie z Usług Serwisu.
   

 2. Postanowienia ogólne
  1. Do korzystna z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet, adresu poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies” oraz skryptów JavaScript.
  2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych Regulaminem.
  3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu i Usług wynikające z nieznajomości lub z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Rejestracja i Konta Użytkowników
  1. Rejestracja jest procesem polegającym na wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu i skutkującym utworzeniem Konta Użytkownika.
  2. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik podaje niezbędne dane osobowe, Nick oraz hasło.
  3. Użytkownik wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza że:
   1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami oraz przetwarzanie i wykorzystanie zebranych danych (w tym: numeru telefonu, adresu e-mail, zdjęć) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, książka, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie;
   4. wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z KGNET w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu;
   5. wyraża zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych w Profilu Użytkownika oraz w korespondencji przesyłanej w ramach Serwisu;
   6. wyraża zgodę na upublicznienie zawartości Profilu Użytkownika w celu promocji Serwisu w innych mediach internetowych;
   7. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie;
   8. posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby publikacja zdjęć, filmów oraz innych danych i informacji udostępnionych publicznie (opublikowanych) w Serwisie oraz w innych mediach, nie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich;
   9. przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność prawną i majątkową za opublikowane przez siebie materiały i znane mu są wszelkie konsekwencje, także prawne, wynikające z opublikowania przez siebie materiałów, które w jakikolwiek sposób narażają prawa osób trzecich;
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
  5. Zabrania się udostępniania Kont osobom trzecim, a w szczególności ich sprzedaży i wynajmu.
  6. Konto Użytkownika może zostać trwale lub czasowo zablokowane lub usunięte bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia jakiekolwiek z postanowień Regulaminu.
  7. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.
 4. Obowiązki Użytkowników
  1. Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania Regulaminu;
   2. rzestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
   3. przestrzegania NETYKIETY,
   4. nie naruszania praw osób trzecich,
   5. informowania KGNET o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na poprzednio podane adresy,
  2. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko KGNET z tytułu naruszenia ich praw przez materiały opublikowane przez Użytkownika, uzytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę KGNET przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce KGNET lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie KGNET do wszelkich postępowań toczących się przeciwko KGNET.
 5. Zasady publikacji
  1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu posiada prawo do publikacji dowolnych treści, które nie naruszą postanowień Regulaminu, a których publikacja jest możliwa przy użyciu funkcji Serwisu - w szczególności:
   1. Publikacji treści prezentowanych w Profilu Użytkownika;
   2. Publikacji ogólnodostępnych, prezentowanych poza profilem Użytkownika, sygnowanych artykułów, których treść nie może być zmieniana przez innych Użytkowników Serwisu.
   3. Współtworzenia ogólnodostępnych, współdzielonych artykułów, prezentowanych poza Profilem Użytkownika, których charakter pozwala na redagowanie przez wielu Użytkowników - w szczególności opisów miejsc i miejscowości, postaci historycznych lub wydarzeń.
  2. Użytkownik publikujący w Serwisie treść w jakiejkolwiek formie (np. tekst, zdjęcie lub film), oświadcza, że jest jej autorem lub posiada stosowne, wynikające z obowiązującego prawa, uprawniania do jej publikacji w dowolnej formie i nie narusza to w jakikolwiek spsób praw osób trzecich;
  3. Użytkownik zezwala na wykorzystanie udostępnionych publicznie (opublikowanych) w Profilu Użytkownika treści (w tym zdjęć z galerii publicznych), w ogólnodostępnych artykułach prezentowanych poza Profilem Użytkownika, z zachowaniem informacji o ich autorze (np. w opisach miejsc);
  4. Użytkownik wyraża zgodę na dowolną modyfikację tekstów, zawartości i układu, w przypadku treści opublikowanych przez siebie w ramach artykułów współtworzonych przez wielu Użytkowników i umieszczonych poza Profilem Użytkownika (np. opisach miejsc).
  5. Użytkownik zezwala KGNET na publikację w dowolnej formie, udostępnionych przez siebie treści, wchodzących w skład artykułów prezentowanych poza Profilem Użytkownika.
  6. Użytkownik zezwala KGNET na dowolną modyfikację (np. skracanie, skalowanie i kadrowanie) opublikowanych przez siebie treści (np. tekstów lub zdjęć), wynikającą z konieczności dopasowania udostępnionej treści do ram publikacji, w której zostanie ona zamieszczona (np. strony internetowej).
  7. KGNET zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
  8. Zabrania się publikacji treści:
   1. niedozwolonych przez prawo polskie i międzynarodowe;
   2. naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawo do wizerunku;
   3. zwierających wulgaryzmy i sformułowania naruszające godność innych osób;
   4. obrażających lub nawołujących do nienawiści w stosunku do innych osób, instytucji, wyznań, ras lub przekonań;
   5. promujących inne strony internetowe lub produkty (o ile treść służy głównie promocji) oraz innych treści o charakterze promocyjno-reklamowym
   6. pornograficznych i drastycznych w swoim przekazie (np. ofiar wypadków);
   7. niezgodnych z powszechnie przyjętymi, dobrymi obyczajami.
 6. Zasady korzystania z zawartości Serwisu
  1. Wszystkie prezentowane w Serwisie materiały chronione są prawem autorskim i zostały opublikowane na podstawie zezwoleń udzielonych  przez autorów lub na podstawie stosownych licencji.
 7. Ograniczenia odpowiedzialności
  1. KGNET nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od KGNET;
   2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
   3. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
   4. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od KGNET,
   5. szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegani przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   6. odtworzenie hasła umożliwiającego identyfikację Użytkownika w Systemie, jeżeli Użytkownik utraci je w wyniku okoliczności niezależnych od KGNET,
   7. treści udostępniane i przesyłane przez Użytkowników Serwisu,
   8. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych danych,
   9. przerwy w funkcjonowaniu Systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od KGNET,
   10. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów lub też innymi okolicznościami niezależnymi od KGNET,
   11. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w sieci Internet, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemów lub zainfekowanie wirusami .
 8. Postanowienia końcowe
  1. KGNET nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i informacji.
  2. KGNET zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  3. KGNET zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
  4. Informacje o jakichkolwiek zmianach w Regulaminie będą publikowane na głównej stronie Serwisu lub przekazane Użytkownikowi w momencie zalogowania się na Konto.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  6. KGNET zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Systemie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.